•  

    Deklaracja dostępności

    Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.

    Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

    Wstęp

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie o nazwie
    http:// www.spzukowo.pl.

    Daty publikacji i aktualizacji
    Data publikacji strony internetowej: 24-08-2018 r.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03-09-2020 r.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

     • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej;
     • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej;
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
     • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo;

    Informacje dodatkowe – strona posiada:

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

    • podwyższony kontrast
    • możliwość powiększenia liter
    • podświetlane linki
    • mapa strony
    • skala szarości
    • jasne tło

     

    Kontakt i informacje zwrotne:

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: spzukowo@gmail.com. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 58 681 87 62 lub 503 751 197. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 1 zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 1 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie: https://www.rpo.gov.pl/

     

    Dostępność architektoniczna

    Budynek szkoły przy ul. Gdyńskiej 7 posiada wejście główne wyposażone w podjazd. Dostępna jest również winda umożliwiająca osobom ze szczególnymi potrzebami na dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku. W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

    Korytarze oraz schody posiadają wystarczającą szerokość zapewniającą swobodne przemieszczanie się. Na korytarzach i salach umieszczone są plansze z rozkładem pomieszczeń, jednak do celów ewakuacji budynku. Brakuje takich informacji w formie dotykowej. W przypadku ewakuacji budynku osoby ze szczególnymi potrzebami są ewakuowane wraz z innymi uczniami i pracownikami. W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu obok szkoły są wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     

    W filii szkoły przy ul. Gdańskiej 66 zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach. Wejścia do budynków nie umożliwiają dostęp wprost z poziomu terenu, w obu z nich znajdują się podwyższenia. W budynkach nie ma podjazdów, brak wind. Znajdują się w nich jedynie wąskie klatki schodowe, brakuje środków technicznych ułatwiających osobom ze specjalnymi potrzebami przemieszczanie się pomiędzy piętrami.
    W budynkach brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na parkingu.

     

    Data sporządzenia deklaracji:

    Deklaracje  sporządzono dnia 09-03-2021 r.

    Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracowników  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie.

     

    Raport dostępności

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
   • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34,
    Tel. filia (58) 681 82 02,
    Tel. komórkowy 503 751 197
   • 83-330 Żukowo
    ul. Gdyńska 7
    Filia ul. Gdańska 66
    Poland
  • Logowanie