•  

    RODO

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie, chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). 

    Czym są dane osobowe

    Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), w szczególności na podstawie: identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

    W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

    1.           Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie, ul. Gdyńska 7, 83-330 Żukowo.

    2.           Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem Marcinem Marszałkowskim, za pomocą adresu: marszalkowskimarcin@wp.pl.

    3.           Administrator danych osobowych – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

    a.           niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa: takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec ucznia;

    b.           art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki.

    c.            art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia placówki, art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – tj. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

    4.           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

    a.           wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie;

    b.           realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie;

    c.            w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

    5.           W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    a.           organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

    b.           inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie.

    6.           Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

    7.           W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

    a.           prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

    b.           prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    c.           prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

    • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    •  administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

    d.            prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

     

    8.           W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

    9.           W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

    10.         W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

    11.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

    12.         Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

    13.         Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie danych i wizerunku dzieci przez rodziców lub uczniów (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach i umieszczenie ich w Internecie. Prosimy wziąć pod uwagę, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby której wizerunek jest rozpowszechniany, bądź zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku dziecka).

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
   • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34,
    Tel. filia (58) 681 82 02,
    Tel. komórkowy 503 751 197
   • 83-330 Żukowo
    ul. Gdyńska 7
    Filia ul. Gdańska 66
    Poland
  • Logowanie